fbpx

Termes i condicions de compra

Condicions generals

Les presents condicions generals regulen la compra de productes a través del web www.alimara.cat, propietat d’Alimara Espai Salut, S.L, amb NIF B55361851 i amb domicili a c/ Abeuradors, 5 Girona;

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon 936 424 975 o a través del correu electrònic alimara@alimara.cat

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa aplicable, Alimara Espai Salut informa:

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga en línia d’Alimara, en relació amb els productes que oferim a través del web. En utilitzar-la o en fer una comanda a través de la mateixa, l’usuari és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si l’usuari no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

Comandes

En realitzar una comanda a l’ecobotiga virtual d’Alimara, equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web propi de l’ecobotiga Alimara només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga al comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fet de fer una comanda a través de l’ecobotiga virtual d’Alimara, garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a l’ecobotiga.

Procediment de compra i forma de pagament:

1- L’usuari selecciona els productes que desitja adquirir i la quantitat. Els preus indicats en pantalla són en euros i són els vigents, excepte error tipogràfic, amb indicació de la inclusió dels impostos aplicables.

2- Cal que l’usuari, durant el procés de compra, indiqui les dades que es necessiten (domicili, dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament) i acceptar les condicions generals. En el cas que l’usuari desitgi factura, la podrà obtenir demanant-la per correu electrònic a Alimara.

3- En tot moment del procés, Alimara informarà a l’usuari del preu dels productes, dels impostos aplicables, les despeses d’enviament i del termini previst per al lliurament. L’usuari podrà realitzar els canvis que consideri oportuns abans de conformar el pagament.

4- L’usuari serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l’empresa, i en particular en responsabilitzat que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que es vulgui adquirir, Alimara Espai Salut es reserva el dret a cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegades o dades falses, o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, l’usuari ha de notificar a Alimara Espai Salut a través del correu electrònic, de qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres al web tan aviat com en tingui coneixement.

5- Alimara Espai Salut no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes. Sense perjudici de l’anterior, Alimara Espai Salut adoptarà les mesures necessàries perquè el lliurement pugui efectuar-se el més aviat possible.

6- Pel que fa al PAGAMENT, Alimara Espai Salut ofereix la possibilitat d’efectuar-lo via TPV. Aquesta opció permet als usuaris a realitzar pagaments a Internet de manera segura i còmoda. El procés de compra és totalment fiable i segur. La plataforma ens la proveeix el Banc Sabadell.

7- Alimara Espai Salut es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot eliminar-ne o crear-ne de noves, sense que l’usuari pugui fer reclamacions pe aquest motiu. No obstant, si el canvi en la modalitat de pagament afectés a una comanda ja realitzada, des d’Alimara Espai Salut ens posaríem en contacte amb l’usuari per informa d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Preu i termini de validesa

Els preus indicats al costat de producte són totals (IVA inclòs) i en tots els casos, s’especificaran les despeses d’enviament en el cas que l’usuari vulgui rebre la comanda a domicili. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació. Alimara Espai Salut  es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren a l’ecobotiga.

Informació i consultes

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra en línia, ens podeu enviar un correu electrònic a alimaraalimara.cat o bé trucant al telèfon 936 424 975

Responsabilitat

Alimara Espai Salut no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats. El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. Alimara Espai Salut no podrà ser considerat responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per Alimara Espai Salut o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.
En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Alimara Espai Salut  per arribar a una resolució amistosa.

Dret de desistiment

De conformitat amb els articles 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, l’usuari que tingui la condició de consumidor de conformitat amb la definició establerta a l’article 3 del reial Decret Legislatiu, pot desistir de la compra efectuada pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. No obstant això, tal com s’estableix en l’apartat següent denominat “excepcions a dret de desistiment”, aquest dret és procedent per als béns i serveis especificats a l’esmentat apartat.

Per exercir el dret de desistiment, l’usuari haurà de notificar la seva decisió a desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que podrà enviar per correu electrònic a l’adreça que consta al principi d’aquestes condicions generals.

Alimara Espai Salut només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

1- El producte ha d’estar en l’embalatge i etiquetatge original

2- L’enviament s’ha de fer amb la mateixa caixa en què es va rebre la comanda o bé en una altra que garanteixi la protecció del contingut per tal que aquest es retorni en bones condicions; en cas contrari, Alimara Espai Salut es reserva el dret de rebutjar la devolució.

El productes ‘ha de retornar a l’adreça d’Alimara Espai Salut que consta al principi d’aquestes condicions generals. Les despeses de transport generades per la devolució aniran a càrrec de l’usuari.

Un cop rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l’import amb el mateix mètode de pagament que ha fet l’usuari prèviament,

Les excepcions al dret de desistiment estan recollides a l’art. 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Devolucions

1- Per danys produíts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis productes, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, l’usuari ha de comunicar a Alimara Espai Salut, a la seva adreça de correu electrònic que consta al principi d’aquestes condicions generals, en el transcurs de 48 hores següents a la recepció de la comanda, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i la substitució per un del nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.

2- Per productes defectuosos: en el cas que un cop obert el paquet l’usuari comprovi que un producte és defectuós, haurà de notificar-ho a Alimara Espai Salut a la seva adreça de correu electrònic, i procedir a la seva devolució en el termini de 15 dies naturals des del moment en què rebi el paquet. Ena quest cas, quan la devolució estigui justificada, Alimara Espai Salut reemborsarà el valor del producte i les despeses d’enviament, a més dels costos directe de la devolució, als trenta dies de la recepció per par d’Alimara espai Salut del producte motiu de devolució.

Tot això, sense perjudici del que disposa la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre la protecció de consumidors.

Servei d’atenció al client

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació l’usuari pot enviar un correu electrònic a Alimara Espai Salut.

Informació sobre resolució de litigis

Resolució de litigis en línia de conformitat amb l’art 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia.

Alimara Espai Salut es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com aquestes condicions generals. Els canvis d’elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que l’usuari hagi acceptat expressament les condicions notificades.